+34 965 72 90 14 - Pza. Constitución, 5 - 03140 Guardamar del Segura - Horario de atención al público: L - V de 9:00h. a 14:00h. - WhatsApp: 699 27 33 39 alcaldia@alcaldiaguardamar.com

Plens de l’Ajuntament

En el Saló de Plens de l’Ajuntament és on es reuneix la Corporació Municipal per a debatre i votar tots els temes relatius a Guardamar i els seus ciutadans. En totes les sessions, l’Alcalde assenyala l’ordre del dia, el qual és exposat 2 dies abans del Ple en el tauler d’anuncis. Les sessions poden ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries urgents.

  • Sessions Ordinàries: Són convocades per l’Alcalde. El Ple celebrarà sessió ordinària l’últim dijous de cada mes a les 19,00 hores, en primera convocatòria i l’endemà passat, a la mateixa hora, en segona, podent l’Alcalde per pròpia iniciativa o a instàncies dels portaveus dels grups polítics, per causa justificada, avançar aquestes dates i hores, retardar-les, fins i tot en el supòsit en què el nou dia fixat no estiguera comprès en el mes corresponent a aquell, així com suspendre-les.
  • Sessions Extraordinàries: Són convocades per l’Alcalde a iniciativa pròpia o a petició almenys de la quarta part dels regidors.
    Extraordinàries Urgents: Són convocades per l’Alcalde però han de ser ratificades pel Ple.Una setmana després de celebrar el Ple, i a fi que tots els ciutadans s’assabenten de les decisions adoptades, es publica en el tauler d’anuncis de Guardamar un extracte dels Acords i Resolucions aprovades.

PLENS